Miron Kłosiński

Miron Kłosiński

Leader & Executive Manager

passionate about business & growth